เช็ กสิทธิ ประกันสังคม ช่วยเหลืออะไรบ้าง ในช่วงโร คระบาด

ประกันสังคม

เช็ กสิทธิ ประกันสังคม ช่วยเหลืออะไรบ้าง ในช่วงโร คระบาด

วันนี้เราสรุปมาให้ทราบกันว่า สิทธิประกันสังคมที่ผู้ประกันตนมาตราต่าง ๆ จะได้รับความช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ระลอกที่ 3 นั้นมีอะไรบ้าง

ผู้ประกันตน มาตรา 33 คือ พนักงาน มนุษย์เ งิ นเดือน หรือลูกจ้างเอกชนที่ยังทำงานกับนายจ้างอยู่ในสถานประกอบการ ซึ่งทั้งนายจ้างและลูกจ้างจะส่งเ งิ นสมทบเดือนละ 5% ของค่าจ้าง สูงสุดไม่เกิน 750 บาท

ผู้ประกันตน มาตรา 39 คือ พนักงาน-ลูกจ้างเอกชนที่เคยเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 โดยจ่ายเ งิ นสมทบมาไม่น้อยกว่า 12 เดือน แต่ปัจจุบันได้ลาออกจากงาน ไม่ได้ทำงานประจำแล้ว และสมัครใจเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 เพื่อรั กษ าสิทธิประกันสังคม ภายใน 6 เดือน หลังลาออก

ผู้ประกันตน มาตรา 40 คือ บุคคลทั่วไปที่ทำอาชีพอิสระ หรือเป็นแรงงานนอกระบบ เช่น พ่อค้า แม่ค้า เกษตรกร ช่างก่อสร้าง ฟรีแลนซ์ ขายของออนไลน์ และอื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 หรือ 39 แต่สมัครใจสมัครเป็นผู้ประกันตนประกันสังคมเพื่อรับสิทธิต่าง ๆ

สิทธิประโยชน์กรณีตรวจโควิด 19

สิทธิประโยชน์กรณีรั กษ าโควิด 19

ตามหลักเกณฑ์แล้ว รัฐบาลได้ประกาศให้โ ร คโควิด 19 เป็นโ ร คเจ็ บป่ ว ยฉุกเฉินที่สามารถใช้สิทธิตามนโยบายเจ็ บป่ ว ยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ หรือ UCEP ได้

ดั งนั้ น ผู้ติดเชื้อโควิด 19 สามารถเข้ารั กษ าพย าบาลได้ทั้งสถานพย าบาลของรัฐและเอกชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งหากเป็นสถานพย าบาลเอกชน ทางสถานพย าบาลจะส่งเ รื่ อ งเบิกเ งิ นไปยังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานประกันสังคม เพื่อจ่ายเ งิ นให้กับสถานพย าบาลของเอกชนโดยตรงต่อไป

สิทธิประโยชน์กรณีฉีดวัคซีนโควิด

ประกันสังคม มาตรา 33

สามารถลงทะเบียนกับนายจ้างเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนฟรี ตามจุดที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดไว้ทั้งสิ้น 45 จุดทั่วกรุงเทพมหานคร และตามที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของสถานประกอบการที่ลูกจ้าง/ผู้ประกันตนทำงานอยู่

สำหรับต่างจังหวัดต้องรอการจัดสรรวัคซีนอีกครั้ง หากทางสำนักงานประกันสังคมได้รับวัคซีนเมื่อไร จะแจ้งให้ผู้ประกันตนเข้ารับการฉีดวัคซีนต่อไป

ประกันสังคม มาตรา 39 และมาตรา 40

ไม่สามารถฉีดวัคซีนกับประกันสังคมได้ แต่สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดผ่านช่องทางของแต่ละจังหวัด เช่น ไทยร่วมใจของกรุงเทพมหานคร, นนน์พร้อมของจังหวัดนนทบุรี หรือหมอพร้อม เป็นต้น

สิทธิประโยชน์กรณีเ งิ นทดแทนการข า ดรายได้

ประกันสังคม มาตรา 33

1. ค่าจ้างจากนายจ้าง

สามารถใช้สิทธิ์ลาป่ ว ยโดยได้รับค่าจ้างจากนายจ้างไม่เกิน 30 วัน/ปี

2. เ งิ นทดแทนการข า ดรายได้จากประกันสังคม

กรณีใช้สิทธิ์ลาป่ ว ยกับนายจ้าง เกิน 30 วัน/ปี แล้ว แต่ยังต้องหยุดพักรั กษ าตัวเกินวันลา ผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับเ งิ นทดแทนการข า ดรายได้จากประกันสังคมได้

ประกันสังคม มาตรา 39

ได้รับเ งิ นทดแทนการข า ดรายได้อันเนื่องมาจากการเจ็ บป่ ว ยและต้องหยุดงาน ตามคำสั่งของแพทย์ในอัตรา 50% ของค่าจ้าง หรือวันละ 80 บาท (คิดจากฐานเ งิ นเดือน 4,800 บาท) โดยได้รับครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน ยกเว้นเป็นโ ร คเรื้อรัง จะได้รับไม่เกิน 365 วัน

การส่งเ งิ นสมทบประกันสังคม

ประกันสังคม มาตรา 33

เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2564 : ลดอัตราการส่งเ งิ นสมทบ เหลือ 2.5% เท่ากับว่าจากเดิมเคยส่งเ งิ นสมทบสูงสุดเดือนละ 750 บาท จะเหลือ 375 บาท

ประกันสังคม มาตรา 39

เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2564 : ลดอัตราการส่งเ งิ นสมทบ เหลือ 216 บาท

ประกันสังคม มาตรา 40

ผู้ประกันตน มาตรา 40 ยังต้องส่งเ งิ นสมทบเท่าเดิม ไม่ได้มีการปรับลดอัตราการส่งเ งิ นสมทบเหมือนกับผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39

สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย

แหล่งข้อมูล kapook

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *