ร ะวั งก่อนจะเสี ยที่ดินไปแบบไม่รู้ตัว 9 สิ่งที่คุณควรรู้ไว้

ที่ดิน

ร ะวั งก่อนจะเสี ยที่ดินไปแบบไม่รู้ตัว 9 สิ่งที่คุณควรรู้ไว้

เรียกได้ว่าเป็นอี ก หนึ่งเ รื่ อ งราวดี ๆ ที่วันนี้เราอ ย า กจะเอามาแนะนำเพื่อน สำหรับใครที่มีที่ดินเปล่า ให้ทำตามนี้เลยเพราะว่าเป็นวิธีดูแลที่ดินว่างเปล่าอ ย่ า งไร ไม่ให้ถูกคนอื่น มาสวมรอยครอบครอง ยึ ด เ อ าเป็นที่ของตัวเอง เพราะที่ผ่ า น มาเห็นหล า ยคนเลยที่มีปัญหากันในเ รื่ อ งนี้ ฉนั้นวันนี้เรามีวิธีดูแลมาฝากกัน จะเป็นอ ย่ า งไรเราไปดูกันเลยย

โดยที่ที่ดินถือเป็นสมบัติอัน มีค่า ที่ใคร ๆ ก็อย ากจะมีไว้เป็นของตัวเอง บางคน มีที่ดินหลายแห่ง บางแห่งไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร ก็มักจะปล่อยทิ้งรกร้างเอาไว้ ไม่ได้เข้าไปจัดการดูแล นานวันเข้าเจ้าของที่ดินไม่ได้สนใจ จนกระทั่งมีผู้อื่นเข้ามาสร้างที่พักพิงอยู่อาศัยถาวร ทำให้เขานั้นครอบครองที่ดินนั้นไปโดยปริย าย เพราะถึงแม้ว่าเจ้าข องที่ดินจะมีโฉนด เป็นผู้ครอบครองที่ถูกต้ องต ามกฏหมายก็ต าม แต่หากมีคนมาใช้ที่ดินของเรา โดยที่เราไม่เข้าไปจัดการดูแล ก็จะกลา ยเป็นการคร อบครองปรปักษ์ที่ดิน

การครอบครองปรปักษ์ หมายถึง บุคคลใดครอบครองทรัพ ย์สินของผู้อื่นไว้โดยสงบ และโดยเปิดเผยด้วยเ จตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อ กันเป็นเวลา 10 ปีเป็นสังหาริมท รั พ ย์ ได้ครอบครองติดต่อ กันเป็นเวลา 5 ปี บุคคลนั้นจะได้รับกร รมสิทธิ์ ดั งนั้uเราจึงได้มีคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลที่ดินสำหรับเจ้าของที่ดินที่ไม่ไ ด้เข้าไปใช้ประโยชน์อะไร ปล่อยทิ้งไว้นาน หล า ยปีให้ร ะวั ง อาจจะเ สี ยสิทธิ์ในการครอบครอง และควรจะทำต ามคำแนะนำทั้ง 9 ข้ อนี้ เพื่อเ ลี่ ย งการถูกครอบครอง

ที่ดิน

วิธีที่เจ้าของที่ดินควรทำเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกครอบครอง

1 ถ้าหากในกรณีที่หลักหมุดหาย ควรไปเเจ้งความกับตำรวจ เพื่อขอ ดำเนินคดีไว้ ไม่ใช่การเเจ้งเป็นหลักฐาน หรือแจ้งขอลงบันทึกประจำวัน เพราะการทำล า ยหลักหมุด เป็นความผิ ดทางอาญา หลังจากนั้นให้ไปแจ้งที่ดิน เพื่อ ดำเนินการต่อให้เรียบร้อย

2 และถ้าหากไปดูที่ดิน และมีชาวบ้านอาศัยอ ยู่บริเวณใกล้เคียง ให้เข้าไปสอบถามว่า มีใครมาใช้ที่ดินข องเราบ้างหรือเปล่า

3 ควรรังวัดที่ดินอย่ างน้อยทุก 5 ปี หรือเมื่อพบความผิ ดปกติของเนื้อที่ที่เรามี เพราะที่ดินอาจมีก ารเพิ่มหรือลดได้ โดยเฉพาะที่ดินริมตลิ่ง หรือริมน้ำ

4 เพื่อนนั้นต้องหมั่นไปดูที่ดินเป็นประจำ อย่ างน้อยที่สุดปีละ 1 ครั้ง

ที่ดิน

5 และให้เพื่อนนั้นไปตรวจหลักหมุดว่า ยังอยู่ที่เดิมหรือไม่ มีการชำรุด การเคลื่อนย้ าย ห า ยไปหรือไม่

6 และถ้าหากว่ามีผู้อื่น มาอาศัยอยู่ ให้ทำการตกลงกันให้เข้าใจว่า เขากำลังอยู่บนที่ดินของเรา จะเช่า หรือจะซื้ อ หรือจะอย่ างไรก็ควรตกลงกันให้รู้เ รื่ อ ง หรือไม่ก็ไล่ออ กไปเลย

7 ให้สังเกตว่ามีร่องรอยทางเดินผ่ า น หรือทางรถวิ่งผ่ านประจำหรือไม่ เพราะอาจจะโดนใช้เป็นทางผ่ านประจำก็ได้

8 และเพื่อนนั้นก็ควรแสดงป้ายว่า ที่ดินนี้มีเจ้าของ คนอื่นจะได้รู้ว่าไม่ใช่ที่ดินสาธารณะ

9 ถ้าหากว่าเพื่อน ๆ นั้นมีที่ดิน ก็ควรล้อมรั้วไว้ เพื่อ กำหนดเขตแดนที่แน่นอน และเป็นสัญลักษณ์ชัดเจนว่า ที่ตรงนี้มีเจ้าของ

แหล่งข้อมูล 108archeepparuay

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *