บัตรค นจน เดือนกุมภาพันธ์ 64 เ งิ นเข้าบัญชีสูงถึง 4,300 บ า ท

บัตรค นจน เดือนกุมภาพันธ์ 64 เ งิ นเข้าบัญชีสูงถึง 4,300 บ า ท

เตรียมตัวลุ้นบัตรคนจน รับเงิ นเข้าบัญชีสูงสุด 4,300 บาท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มาตรการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน ที่จัดมาอย่ างต่อเนื่องอย่ างบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเฮแน่นอน เนื่องจาก ในงวดเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้ อาจจะได้ลุ้นรับเงิ นเข้าบัญชีสูงสุดถึง 4,300 บาท เนื่ องจากทางคณะรัฐมนตรี ลงมติเห็นชอบ ที่จะเ ยี ยวย าประชาช นผ่ านมาตรการเราชนะ ซึ่งผู้ที่ถือบัตรคนจนก็จะได้รับเงิ นในส่วนนี้ด้วย

สรุปมาตรการสำหรับผู้ถือบัตรคนสนในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ อาจจะมีคำถามว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้ทางรัฐบาลมีมาตรการอะไรออกมาเยี ยวย า และช่วยเหลือผู้ที่ถือบัตรคนจนบ้าง และจะได้รับเงิ นเ ยียว ย า และ เงิ นช่วยเหลือทั้งหมดเท่านั้น เนื่องจากปัจจุบันมีหลายมาตรการที่จะเข้ามาในช่วง 3 เดือนต่อจากนี้ เราไปอัพเดทพร้อมกันเลยดีกว่า ว่ามีมาตรการช่วยเหลืออะไรบ้ าง และผู้ที่ถือบัตรจะได้รับเงิ นเข้าบัญชีเท่าไหร่

เติมวงเงิ นเข้าบัตรคนจ น 500 บ าท

มาตรการเพิ่มวงเงิ นเข้าบัตรคนจนจำนวน 500 บ าทเพื่อใช้เป็นค่ าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เป็นระยะเวลาทั้งหมด 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2564 โดยจะต้องใช้จ่ายผ่านบัตรคนจ นเท่านั้น และ ไม่สามารถถอนออกมาเป็นเงิ นสดได้ ซึ่งจะทำให้วงเงิ นซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ที่เคยได้รับคนละ 200-300 บ าท ตามเกณฑ์ที่รั ฐบ าลกำหนด

ผู้ที่มีร ายได้ต่ำ หรือน้อยกว่า 30,000 บ าทต่อปี จะได้รับเงิ นช่วยเหลือค่ าสินค้ าอุปโภค-บริโภค 300 บ าท ต่อเดือน และได้รั บเงิ นช่วยเหลือเพิ่ม 500 บ าท ทำให้ยอดรวมเป็น 800 บ าทต่อเดือน ผู้ที่มีร ายได้สูง หรือ มากกว่า 30,000 บ าทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บ าท จะได้รับเงิ นช่วยเหลือค่ าสินค้ าอุปโภค-บริโภค และได้รับเ งินช่วยเหลือเพิ่ม 500 บ าท ทำให้ยอดรวมเป็น 700 บ าทต่อเดือน

สรุปคือ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผู้ที่ถือบัตรคนจน จะได้รับเงิ นในส่วนนี้ 700-800 บ า ทต่อคน ตามเกณฑ์ที่กำหนด มาตรการบรรเทาความเดื อ นร้อนประชาช น หรือ เยียวย าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบ าดของCVระลอก 2 ผ่ า นโครงการ เราชนะ มาตรการเยี ยวย าประชาช น ที่ได้รับความเดือนร้อนจากการระบ าดของเชื้ อCV ระลอก 2 แ จกเงิ น ให้กับประชาช นที่ได้รับสิทธิ 3,500 บ าท เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมเป็นเ งิน 7,000 บ าท ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ไปจนถึงเดือน มีนาคม 2564

โครงการเยี ยวย าเงิ นผ่ าน เราชนะ สำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจ น หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ซึ่งมีจำนวนอยู่ราว 14 ล้านคน โดยคนกลุ่มนี้ ไม่ต้องลงทะเบี ยนเพื่อรับสิทธิ เนื่องจากภาครั ฐมีฐานข้อมูลลงทะเบี ยนครบถ้วนแล้ว ทำให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จะได้รับเ งิน 3,500 บ าท เป็นระยะเวลา 2 เดือน ผ่านการโอนเงิ นเข้าบัตรเพื่อใช้สำหรับใช้จ่ายโดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ที่ถือบัตรคนจ นในเดือนกุมภาพันธ์ มีสิทธิ์ได้รับเ งินเข้าบัญชีสูงสุด 4,300 ในเดือนกุมภาพันธ์ และ เดือนมีนาคม 2564

ขอบคุณ workpoinltv

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *