ตำรวจห้ า มจับ ใบขับขี่ห ม ดอ ายุ ใช้ถึง 31 มี.ค.นี้

ตำรวจห้ า มจับ ใบขับขี่ห ม ดอ ายุ ใช้ถึง 31 มี.ค.นี้

โดยตามที่กรมขนส่งทางบก ระกาศ งดการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ งดการอบรมสำหรับการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถทุกชนิด

ใบขับขี่

ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด นายศักดิ์สย าม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้ให้นโยบ ายกับกรมขนส่งทางบกให้แจ้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ใบขับขี่

ขอผ่อนผันการใช้กฎระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง จากการที่ใบอนุญาติขับรถหมดอ ายุ เพื่อไม่ให้ประชาชนเดื อ ดร้อน ประกาศผ่อนผัน ใบขับขี่หมดอ ายุนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก จึงได้ทำหนังสือถึง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งช าติ

กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกขอเรียนว่า การงดให้บริการด้านใบขับขี่ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบหากปล่อ ยให้เนิ่นช้าไป อาจก่อให้เกิ ดการแพร่ระบาด อย่ างรวดเร็ วและก่อให้เกิ ดผลเสี ยห าย อย่ างร้ ายแร งต่อสาธารณชน

จึงเป็นเหตุจำเป็นอันไ ม่ได้เกิ ดขึ้นจากผู้ที่มีความประสงค์ขอต่อใบอนุญาตขับรถในช่วงที่มีสถานก ารณ์ฉุ กเ ฉินและไ ม่ใช่ความผิ ดของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถที่สิ้ นสุดอ ายุ หรือครบอายุระหว่างการงดการให้บริการ ในสถานก ารณ์ฉุ กเ ฉิน

ใบขับขี่

ดั งนั้น เพื่อเป็นการให้สิทธิ์กับผู้รับผลกระทบในสถานการณ์ดังกล่าว จึงใคร่ขอ ความกรุณาท่าน ได้โปรดมีข้อสั่ งการให้ผ่อนผันการใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งใดให้กับผู้ได้รับ ใบอนุญาตขับรถต ามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

และผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ต ามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก จนถึงวันที่ 31 มีนาค ม 2564 อย่ างไรก็ต าม ในช่วงนี้ทางกรมขนส่งทางบกได้งดต่อและทำใบขับชี่ใหม่ จึงมีประกาศผ่อนผันสำหรับคนที่ใบขับขี่หมดอ ายุ

ขอบคุณ kiddidee

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *