มีรถต้ อ งรู้ ต่อพ.ร.บ. รถต่อ เบิกเ งิ นได้สูงถึงส า มแสน

มีรถต้ อ งรู้ ต่อพ.ร.บ. รถต่อ เบิกเ งิ นได้สูงถึงส า มแสน

แน่นอนว่ารถยนต์ทุกคันต้องทำ พ.ร.บ. รถยนต์ เพราะเป็นสิ่งที่กฎหมายบังคับตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ประโยชน์ของการทำ พ.ร.บ. รถยนต์จะให้ความคุ้มครองและเบิกได้ดังนี้

พรบ รถยนต์
ค่าเ สี ยหายเบื้องต้น

เป็นเ งิ นค่าใช้จ่ายที่ผู้ประสบภัย (ทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสารและบุคคลภายนอก) สามารถเบิกได้เลยโดยยังไม่ต้องพิสูจน์ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิด โดยทางบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าเ สี ยหายเบื้องต้น ภายใน 7 วัน ดังนี้

ค่า รักษ าพ ย า บาล (จ่ายตามจริง) กรณีบาดเจ็ບ สามารถเบิกได้สูงสุดคนละ 3O,OOO บาท

กรณี เ สี ย ชีวิต สูญ เ สี ย อวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร (พิการ) สามารถเบิกได้ 35,OOO บาท

ในกรณีที่ได้รับความเ สี ยหายทั้ง 2 กรณี จะได้รับเ งิ นชดเชยรวมกันไม่เกิน 65,OOO บาท

พ.ร.บ รถยนต์ เบิกค่าเ สี ยหายอะไรได้บ้าง

ค่าสินไหมทดแทน

พรบ รถยนต์
สำหรับเ งิ นค่าสินไหมทดแทนนี้ ผู้เคลมประกันพ.ร.บ. รถยนต์ จะได้รับค่าสินไหมทดแทนหลังจากที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าตนเองเป็นฝ่ายถูกตามกฎหมาย โดยสามารถเบิกค่าเ สี ยหายได้ดังนี้

ค่ารักษ าพ ย า บาล สูงสุดคนละ 80,OOO บาท

กรณีเ สี ย ชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร (พิการ) คนละ 3OO,OOO บาท

กรณีสูญ เ สี ยอวัยวะ

สูญเ สี ยอวัยวะ 2 ส่วนขึ้นไป 3OO,OOO บาท, สูญเ สี ยอวัยวะ 1 ส่วน 25O,OOO บาท, สูญเ สี ยนิ้ว ตั้งแต่นิ้วเดียวขึ้นไป 2OO,OOO บาท

ค่าชดเชยกรณีนอนพัก รักษ าตัวในโรงพ ย า บาล (ผู้ป่ ว ยใน) 2OO บาทต่อวัน (ไม่เกิน 2O วัน)

พ.ร.บ รถยนต์ เบิกค่าเ สี ยหายอะไรได้บ้าง

พรบ รถยนต์

ดั งนั้นจึงสรุปได้ว่า หากเราขับรถยนต์ประสบอุบัติ เ ห ตุ ถ้ามี พ.ร.บ.รถยนต์ก็จะได้รับความคุ้มครองอันแรกเป็นค่าเ สี ย หายเบื้องต้น ซึ่งสามารถเบิกได้แม้อุบั ติ เ ห ตุ ที่เกิ ดขึ้นจะไม่มีคู่กรณีก็ตาม และหากเมื่อพิสูจน์ได้ว่าอุบั ติ เ ห ตุ ครั้งนั้นเราเป็นฝ่ายถูก ก็จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติม

เอกส ารสำคัญที่ต้องใช้ในการเคลม พ.ร.บ.

1. กรณีบ า ดเ จ็ บ

สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบอุบัติ เห ตุ, ใบเสร็จรับเ งิ นต้นฉบับ กรณีเบิกค่าชดเชยหรือผู้ป่ ว ยใน , ใบรับรองแ พ ท ย์หรือหนังสือรับรองการรั ก ษ าตัวผู้ป่ ว ยใน

พรบ รถยนต์

2. กรณีทุพพลภาพ

สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบอุบัติ เ ห ตุ, ใบรับรองแพทย์และหนังสือรับรองความ พิการ, สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเ สี ย หายจากการประสบภั ย จากรถ

3. กรณีเ สี ย ชี วิ ต

สำเนาบัตรประชาชนผู้ประ ส บ อุ บั ติ เ ห ตุ / ใบม ร ณ ะ บัตร, สำเนาบัตรประชาชนทาย า ท, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบันทึกประจำวันใครคดีของพนักงานสอบสอน หรือหลักฐานอื่น ที่แสดงการเ สี ย ชี วิ ตจากการประสบภัยจากรถ

หลังจากตรวจสอบเอกสารเสร็จแล้วสามารถยื่นขอเบิกเ งิ นได้กับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภั ยจากรถยนต์จำกัด ทุกสาขา บางที่อาจจะใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบและคืนเ งิ นให้ใน 7 วัน โดยพ.ร.บ. นี้จะคุ้มครองความ เ สี ย หายของคนเท่านั้น ไม่รวมตัวรถนะ

เรียบเรียง entertainmenthome

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *